Na uw telefoontje of e-mail maken we een afspraak voor een vrijblijvend
intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we de mogelijkheden van uw
kind en formuleren we de hulpvraag. Naar aanleiding van dit gesprek kunt u
besluiten of u uw kind wilt aanmelden. U kunt kiezen uit lessen van 30 of 45
minuten. In overleg wordt een passend begeleidingsmoment gezocht.
De invulling van arrangementen vindt plaats op school. Ondersteuning in de
praktijk vindt plaats in de praktijkruimte aan huis.
Indien de praktijk vol is, kunt u indien gewenst op de wachtlijst geplaatst
worden. Op het moment dat er plek is, neemt de begeleider contact met u op.

Na de intake is de werkwijze als volgt:

  • Start
  • Handelingsplan
  • Begeleiding
  • Evaluatie

Start
Op basis van het intakegesprek en eventuele onderzoeksgegevens
brengen we zo nauwkeurig mogelijk de beginsituatie van uw kind in beeld.
Het liefst werken we hierin samen met school. Die beschikt over de juiste
didactische gegevens en kent uw kind ook in de klas. Vooraf moet u ons
schriftelijk toestemming geven om de benodigde gegevens op te vragen.
Overleg met school gebeurt vaak per mail. Als u dat prettig vindt, kunnen
we ook aanwezig zijn bij een gesprek op school. Waar nodig en gewenst,
nemen we zelf ook diagnostische toetsen af om te kijken wat uw kind wel
en niet beheerst.

Logboek
We werken met een logboek. Daarin staan de leerdoelen en de wijze
waarop de begeleiding plaatsvindt beschreven. Uw kind maakt ook zijn of
haar eigen leerdoel(en) en is op die manier betrokken bij het leerproces.
Zo krijgt uw kind meer grip op leren, ziet zelf dat het lukt. Dat motiveert
en geeft vertrouwen: leren is (weer) leuk.

Begeleiding
Tijdens de begeleiding gebruiken we verschillende materialen. Daarin is
afwisseling belangrijk. Uw kind krijgt gericht instructie en de mogelijkheid
om de leerstof te oefenen. We maken zo veel mogelijk gebruik van
concreet materiaal. Leren door te doen, te zien en te ervaren maakt dat je
de leerstof beter onthoudt. Daarbij zoeken we zo veel mogelijk naar de
beste aanpak voor uw kind.
In het logboek noteren we elke les kort de stof die we behandelen en het
materiaal dat we gebruiken. Tijdens de RT observeren we goed wat de
kinderen doen. Van elke les schrijven we een kort verslag.

Evaluatie
Na afloop van de begeleiding (meestal na 3-4 maanden) evalueren we het
handelingsplan door gerichte observatie en/of toetsen. Het is gewenst om
de vorderingen met u en eventueel met de leerkracht te bespreken. Op
basis daarvan besluiten we of uw kind zelfstandig verder kan of dat we de
begeleiding nog een tijdje voort zetten.