RT-Praktijk Berkel biedt een volledig, losstaand didactisch onderzoek voor
rekenen, lezen, spelling en begrijpend lezen.

Door didactisch onderzoek kun je de ontwikkelingsvoorsprong van uw kind
bepalen of hiaten opsporen: wat lukt wel en wat lukt niet? We kijken
vooral ook naar de aanpak en strategie bij de aanpak van opdrachten. Zo
bepaal je de eerstvolgende stap (de zone van de naaste ontwikkeling). RT-
Praktijk Berkel maakt hierbij gebruik van de School Vaardigheids Toetsen
(SVT), Rekensprint en het PI-Dictee.

Op deze wijze bepalen we het exacte niveau van uw kind uitgedrukt in
dle’s (didactische leeftijdsequivalent). De score wordt omgezet in een
vergelijkbare cito score.

Bij het toetsen speelt observatie een belangrijke rol: Hóe redeneert uw
kind? Welke fouten maakt hij of zij? Wat is de gedachtegang? Wat kan uw
kind méér inzetten?

Een diagnostisch onderzoek kan helpen om op een positieve manier met
elkaar in gesprek te gaan over de voortgang en juiste begeleiding van uw
kind op school.