Werkwijze remedial teaching

Na uw telefoontje of e-mail maken we een afspraak voor een vrijblijvend intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we de mogelijkheden van uw kind en formuleren we de hulpvraag. Naar aanleiding van dit gesprek kunt u besluiten of u uw kind wilt aanmelden. U kunt kiezen uit lessen van 30, 45 of 60 minuten.

Na aanmelding is de werkwijze als volgt: 

  • Start
  • Handelingsplan
  • Begeleiding
  • Evaluatie


Start

Op basis van het intakegesprek en eventuele onderzoeksgegevens brengen we zo nauwkeurig mogelijk de beginsituatie van uw kind in beeld. Het liefst werken we hierin samen met school. Die beschikt over de juiste didactische gegevens en kent uw kind ook in de klas. Vooraf moet u ons schriftelijk toestemming geven om de benodigde gegevens op te vragen. Overleg met school gebeurt vaak per mail. Als u dat prettig vindt, kunnen we ook aanwezig zijn bij een gesprek op school. Waar nodig en gewenst, nemen we zelf ook diagnostische toetsen af om te kijken wat uw kind wel en niet beheerst.

Logboek

We werken met een logboek. Daarin staan de leerdoelen en de wijze waarop de begeleiding plaatsvindt beschreven.  Uw kind maakt ook zijn of haar eigen leerdoel(en) en is op die manier betrokken bij het leerproces. Zo krijgt uw kind meer grip op leren, ziet zelf dat het lukt. Dat motiveert en geeft vertrouwen: leren is (weer) leuk.

Begeleiding

Tijdens de begeleiding gebruiken we verschillende materialen. Daarin is afwisseling belangrijk. Uw kind krijgt gericht instructie en de mogelijkheid om de leerstof te oefenen. We maken zo veel mogelijk gebruik van concreet materiaal. Leren door te doen, te zien en te ervaren maakt dat je de leerstof beter onthoudt. Daarbij zoeken we zo veel mogelijk naar de beste aanpak voor uw kind.

In het logboek noteren we elke les kort de stof die we behandelen en het materiaal dat we gebruiken. Tijdens de RT observeren we goed wat de kinderen doen. Van elke les schrijven we een kort verslag.

Evaluatie

Na een vooraf vastgestelde periode evalueren we het handelingsplan door gerichte observatie en/of toetsen. Het is gewenst om de vorderingen met u en eventueel met de leerkracht te bespreken. Op basis daarvan besluiten we of uw kind zelfstandig verder kan of dat we de begeleiding nog een tijdje voort zetten.